Dodatek
spolku AMG Mýto ke stanovám a směrnicím SMČR


 


Modelářský klub SMČR č. 0184, AMG Mýto pobočný spolek


Stanovy
spolku


Schválené
výroční členskou schůzí dne 5. 10. 2018


I.

Název, působnost a sídlo organizace

1.1. Název organizace: Modelářský klub SMČR č. 0184,
AMG Mýto p.s.

1.2. Sídlo organizace: Nádražní 378, Mýto, 33805

1.3. Statutární osobou je předseda spolku pan Josef
Kleinhampl

1.4. Organizace používá zkratku AMG Mýto


II.

Charakteristika, poslání a hlavní úkoly AMG Mýto

2.1.  AMG Mýto (dále jen spolek) je dobrovolnou,
sportovní, zájmovou a technickou organizací sdružující zájemce a příznivce
modelářské činnosti. Spolek je členem SMČR z.s. a je registrován pod číslem 0184.

2.2. Základním posláním a
hlavními cíli spolku je vytváření podmínek pro modelářskou činnost členů spolku,
propagace modelářského sportu a organizace modelářských sportovních a
společenských akcí v okruhu své působnosti. Budování, údržba a provoz modelářského
areálu v katastru obce Mýto. Modelářský areál je využíván pouze pro modelářskou
činnost. Ostatní aktivity jsou povoleny jen se souhlasným stanoviskem výboru
spolku AMG Mýto.

2.3. Při své činnosti
vychází spolek ze stanov SMČR Ustanovení, která nejsou upravena těmito
stanovami se řídí spolkovými stanovami AMG Mýto.


III.

Členství a organizační struktura

3.1. Členství ve spolku
je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR starší 15 let. Mládež do 15
let věku může být členem spolku pouze pod patronací dospělého, řádného člena spolku.
Zájemce o členství ve spolku podává písemnou přihlášku prostřednictvím emailové
adresy amgmyto@seznam.cz
Danou přihlášku posuzuje a schvaluje výbor spolku.


Podmínky pro přijetí za člena spolku jsou:

-   podání písemné žádosti o přijetí za člena

-   schválení výborem spolku

-   zaplacení vstupního a členského poplatku na bankovní účet: 284858198/0300

-   seznámení se stanovami spolku a písemné potvrzení souhlasu s nimi


 Členství ve spolku zaniká:

- písemným odhlášením člena spolku

- neplněním povinností člena spolku

- vyloučením pro hrubé porušení stanov spolku


3.2. Nejvyšším orgánem spolku je Výroční členská schůze. Výbor spolku dále navrhuje kandidáta na předsedu
spolku. Funkční období předsedy a výboru spolku je čtyřleté. Výroční členská
schůze schvaluje stanovy spolku, které navrhuje spolkový výbor. Výroční členská
schůze nadpoloviční většinou hlasů daných účastníků výroční členské schůze schvaluje
volbu předsedy spolku AMG Mýto, stejně tak, jako navrhuje a schvaluje výbor
spolku. Výroční členská schůze se svolává nejméně 1x ročně, případně při
důležité události.


3.3.
výborová schůze

- výbor spolku se schází pravidelně první pondělí v kalendářním měsíci a to od dubna do října
kalendářního roku. Ostatní komunikace výboru mimo dané termíny probíhá formou
emailové pošty. Výbor spolku navrhuje další případné členy výboru. Připravuje
klubové stanovy, plán klubových akcí, stanovuje členské poplatky, svolává
brigádnickou činnost a určuje, nebo doplňuje pravidla provozu na modelářském
letišti AMG Mýto.

- výbor spolku je pětičlenný a pracuje v tomto složení:

Kleinhampl Josef, Petrbok Miloš, Straka Roman, Kulhavý Ladislav, Halabuk Marian.

 Výbor spolku rozhoduje o všem, co se týče fungování spolku a to včetně finančních záležitostí.

3.4.
Členské poplatky

 Výši členských poplatků stanovuje výbor
spolku. Členové výboru spolku hradí pouze známku SMČR. Členské poplatky musí
být poukázány na bankovní účet spolku nejdéle do 30. listopadu daného
kalendářního roku. Známka SMČR  je
v tomto případě zahrnuta.

3.5.
Brigádnická činnost

Brigády svolává klubový
výbor. Od brigádnické činnosti jsou osvobozeny důchodci a studující mládež.
Ostatní členové mají povinnost odpracovat při údržbě modelářského letiště brigádnické
hodiny, jejichž výši pro daný kalendářní rok stanovuje výbor spolku. Tento
limit taktéž splňuje aktivní účast na vyhlášené klubové akci. Z povinnosti
brigádnické činnosti je možno se vyvázat zaplacením poplatku, který stanovuje
výbor spolku za každou neodpracovanou hodinu a daný kalendářní rok.


IV

4.1.
Člen spolku má právo:

- využívat letiště a jeho zázemí dle pravidel letového provozu

- zúčastňovat se všech akcí pořádaných spolkem

- zúčastňovat se schůzí výboru a schůzí výročních

- volit

4.2.
Postihy

Při hrubém porušení zásad
letového provozu a slušného chování na ploše letiště hrozí dotyčnému vyřazení ze
spolkové evidence. Stejně tak i při nezaplacení spolkových poplatků,
neodpracování brigádnických hodin, případně jejich nevyplacení. O vyřazení ze
spolkové evidence rozhoduje spolkový výbor.

Josef Kleinhampl, Miloš Petrbok, Roman Straka ,Ladislav Kulhavý, Marian Halabuk

Modelářský spolek AMG Mýto p.s. SMČR

Nádražní 378, Mýto, 33805

IČ 70131571

5. 10. 2018


Dodatek
spolkových stanov AMG Mýto, který může každoročně upravovat výbor spolku AMG
Mýto p.s.

 

Členské poplatky na rok 2019

-  Jednorázový vstupní poplatek nového člena je 500,-

-  Členský poplatek nového člena je závislý
na datu vstupu do spolku a hradí se v poměrné výši. V tomto případě
není přidělena členská známka SMČR.

- Mládež do patnácti let věku je od poplatků osvobozena.

- Junioři mezi šestnáctým a osmnáctým rokem věku platí 400,-

- Členské poplatky členů důchodového věku jsou 400,-

- Členské poplatky ostatních členů jsou ve výši 700,-

Členské poplatky na rok 2019 musí být uhrazeny nejdéle
do konce listopadu 2018. Každý člen spolku následně obdrží členskou známku
SMČR.

Brigádnické hodiny na rok 2019

Stanovuje se tímto, že
každý člen spolku, který má povinnost odpracovat brigádnickou činnost odpracuje
5 hodin v rámci údržby a zvelebování areálu letiště AMG Mýto. Brigádnickou
činnost nahrazuje aktivní účast na akcích pořádajících spolkem AMG Mýto.
Neodpracované brigádnické hodiny je možno doplatit. Na rok 2019 se stanovuje
poplatek za každou neodpracovanou hodinu ve výši 200,-

Výbor spolku AMG Mýto


Číslo účtu: 284858198/0300